SZÉLES KÖRű TÁRSADALMI EGYEZTETÉS EREDMÉNYEKÉNT FÉLEZER JAVASLAT ÉRKEZETT A VÁROSLIGET PARKJÁNAK FEJLESZTÉSÉRE

Még márciusban minden javaslattevőnek válaszolnak a tervezők 

A Városliget parkjának megújításával kapcsolatos kiterjedt társadalmi egyeztetés során nagyszámú, több mint félezer javaslat érkezett az érintett szervezetektől. A tervek elkészítéséért felelős szakemberek az elmúlt hónapokban valamennyi felvetést egyenként mérlegre tették, részletesen megvizsgálták. Az eredmény: mivel legnagyobb részük alkalmas a megvalósításra, ezeket beillesztik a park végleges terveibe. 

Március hónapban fontos állomásához érkezik a Liget Budapest Projekt kert- és tájépítészeti feladataival kapcsolatos társadalmi egyeztetés. Az ennek során felvetett több mint félezer javaslatra és észrevételre ugyanis az azokat megfogalmazó szervezetek még ebben a hónapban választ kapnak a park tervezőitől. 

Liget Park Fórumok, szakmai egyeztetések

Mint ismeretes, a Városliget parkrészeinek megújításával kapcsolatban prof. dr. Persányi Miklós, a Liget Budapest Projekt kert- és tájépítészeti feladatait felügyelő miniszteri biztos hivatalba lépését követően, 2016 őszétől nagy hangsúlyt kapott a nyilvánosság szakszerű és alapos tájékoztatására. Elindult továbbá a széles körű társadalmi párbeszéd a Városliget használatában érintett csoportok – érdekvédelmi, gazdasági szervezetek, intézmények, szakmai közösségek, civil szervezetek – álláspontjának megismerésére.

A cél egy minél többeknek tetsző, minél több igényt kiszolgálni képes park megteremése volt. A miniszteri biztos ennek érdekében hirdette meg a Liget Park Fórumokat; ilyenekből szeptember és december között összesen négyet tartottak. Az egyes fórumokon a Liget parkjának fejlesztése szempontjából fontos témaköröket azok legavatottabb ismerői mutatták be az érdeklődőknek, mi több, az előadások és a hozzászólások teljes anyagát az interneten is hozzáférhetővé tették (www.varosligetpark.hu). A fórumokra a sajtó képviselői is meghívást kaptak, továbbá a miniszteri biztos külön sajtóbeszélgetést is szervezett erről, illetve több sajtóközleményt is kiadott.

Az egyeztetések rendszere kétféle módon igyekezett érdemben megismerni az észrevételeket: egyrészt a Liget Park Fórumokra meghívott 144 szervezet, intézmény, parkhasználó közösség képviselőit kérték fel a park fejlesztésével kapcsolatos álláspontjuk kifejtésére. Másrészt a fórumokkal párhuzamosan a Városliget megújítására kiírt tájépítészeti pályázaton nyertes Garten Studio Táj- és Kertépítészeti Iroda összesen 60 szervezet részvételével, 16 alkalommal tartott részletes, tematikus egyeztetést, amelyekről egyébként szó szerint egyeztetett emlékeztetők készültek – ezek is olvashatók a miniszteri biztos honlapján. Ezeken kívül elektronikus levél formájában is érkeztek észrevételek. 

Félezer javaslat

A Liget parkja iránti fokozott érdeklődést, a társadalmi egyeztetések kiterjedtségét jól jellemzik a számok. A párbeszéd során végül 118 szervezet, intézmény és közösség képviselői fogalmaztak meg különböző észrevételeket, javaslatokat, illetve kérdéseket: összesen 558-at. A statisztika szerint ebből kereken 100-at a fórumokon, 218-at pedig a „kiscsoportos”, részletes egyeztető tárgyalásokon vetettek fel az érintettek, további 240 pedig közvetlenül a Városliget Zrt-hez érkezett be.

A beérkezett észrevételeket az elmúlt hónapokban – összesen közel ezer munkaórában – alaposan áttanulmányozták, megvizsgálták és megfontolták a programterv elkészítéséért felelős szakemberek. E munkában tervezői oldalról – a Garten Studio részéről – 18 szakember (köztük öt tájépítész, két rehabilitációs szakmérnök, egy ökológus, egy dendrológus, egy forgalomtechnikus, két úttervező, egy közműtervező, egy hidrogeológus, három vízépítés-tervező és egy építész), megrendelői oldalon – a Városliget Zrt. részéről – pedig egy 25 fős szakmai stáb vett részt, valamint a miniszteri biztos munkatársai. A szakemberek minden esetben arra törekedtek, hogy a javaslatok minél szélesebb köre legyen beépíthető a tervezési folyamatba – természetesen a realitások, a Városliget adottságainak figyelembe vételével. Emellett ésszerű kompromisszumot igyekeztek keresni minden olyan esetben, ahol a különböző ligethasználó csoportok érdekei egymással ellentétesek, ezért kívánságaik maradéktalan teljesítése kölcsönösen kizárná egymást.

Az 558 felvetésből végül mindössze 57 olyan akadt, amelyet csak részben vagy egyáltalán nem lehetett befogadni. A javaslatok csaknem 90 %-a azonban beilleszthető, és ezek várhatóan be is kerülnek a park megújítására vonatkozó programtervbe. Az egyedi javaslatok összesen 55 témakörbe csoportosíthatók, egy részük nemcsak megvalósítható, hanem az eredeti tervezői, megbízói szándékkal is egyezik, s azt mintegy megerősíti. Más részük eredetileg ugyan eredetileg nem szerepelt az elképzelések között, ám a tervekbe való beillesztésük megvalósíthatónak és hasznosnak ítélhető a Városliget parkjának fejlesztése szempontjából. Javaslat készül továbbá azoknak az ötleteknek a lehetséges hasznosításáról is, amelyek megvalósítására a Városligetben ugyan nincs mód, más helyszínen azonban ésszerűek lehetnek. 

„Szabadon kutyázás”, kerékpárparkoló, illatkert a látássérülteknek

Az egyeztetések során kiderül, mit látna szívesen az új parkban a javaslattevők többsége. Ilyen például a megfelelő közvilágítás kiépítése, az elégséges számú és minőségű ivókút, pad, pihenőhely és hulladékgyűjtő. Legyen átgondolt illemhelyhálózat a Liget egész területén, és legyen elegendő kutyaürülék-gyűjtő. Sokan szeretnének csomagmegőrzőt, tusolót, esetleg eszközkölcsönzőket, különösképpen a játszóterek és a sportpályák környékén. Általános az igény egy „családbarát Városliget” iránt, és rendszeresen visszatérő javaslat volt, hogy legyenek olyan érintetlen, zavarásmentes területek is, amelyeknek nincs egyéb funkciójuk, mint hogy a zavartalan pihenést szolgálják.

A félezernyi konkrét javaslat számos olyan gondolatot is hozott, amely egybecseng a tervezők eredeti elképzeléseivel is, és amelyek most a társadalmi egyeztetés révén is megerősítést nyertek. Nem meglepő módon ilyen fontos szempont volt a Liget természetközeli állapotának, értékes fáinak megtartása. Többen hangsúlyozták a különféle élőhelyek megtartását és bővítését, és szívesen vennék a természetes anyagok használatát is. Javaslatként fogalmazódott meg a Liget környékének fásítása is.

A Városligeti-tó esetében többek véleménye szerint is elengedhetetlen az állandó vízborítottság fenntartása. Ezt a tervezők is így gondolják, olyannyira, hogy a Garten Studio nyertes tervében eleve szerepel a tó vízfelületének növelése, méghozzá oly módon, hogy a tóban – a műjégpályát kivéve – lehetőleg egész évben legyen víz. Ezzel az elképzeléssel kapcsolatban csak egyetértő vélemények voltak.

Az egyeztetések során az is kiderült, milyen sokan vélik úgy, hogy a nagy tömeget vonzó, a gyepfelületet károsító rendezvényeknek nincs helyük a Városligetben. Minden rendezvény esetében ügyelni kell arra, hogy a lehető legkisebb legyen az okozott kár, valamint elő kell segíteni a gyep, illetve az összes többi érintett terület mihamarabbi regenerációját.

Határozott igényt fogalmaztak meg a környező iskolák, amelyek sportcélú parkrész kialakítását kérték az érintett intézmények által könnyen elérhető helyen, a napi rendszeres testnevelés megvalósításához, felmérések elvégzéséhez. Ezt szolgálná az általuk javasolt futópálya, két sportpálya, távolugrópálya kialakítása, valamint egyéb parki sporteszközök (szabadtéri asztalitenisz, sakkasztalok, mászásra alkalmas kötélháló, fitnesz eszközök) telepítése.

Általános igény a fogyatékossággal élő emberek részéről egy egységes akadálymentesítési koncepció, amely megoldást kínál a Liget akadálymentes és biztonságos bejárhatóságára, elősegíti az egyszerű és gyors tájékozódást, valamint könnyen hozzáférhetővé teszi a parkot valamennyi használója számára. Ide tartozik az a javaslat is, hogy maradjon, zárt, jól körülhatárolt Vakok kertje a megfelelő biztonságérzet megteremtése érdekében, más fogyatékossággal élő személyek által is látogathatóan. Szívesen vennék az érintettek azt is, ha úgynevezett illatkertek gazdagítanák a területet.

Számos javaslat érkezett a kutyatulajdonosoktól is, amelyek jelentős része a póráz nélküli kutyafuttatást érintette. A kutyatartók nagy százaléka előnyben részesítené több kisebb, zárt futtató kialakítását azzal a feltétellel, hogy ne csak ott, hanem a Liget más területein is lehessen póráz nélkül kutyát futtatni. Ez utóbbi célra a parkban nagyobb területű, fizikailag be nem kerített, de egyértelmű jelzésekkel ellátott övezeteket jelölnének ki (betartva ezzel a vonatkozó jogszabály rendelkezéseit is), amelyeket azonban mindenki más is használt, akit a kutyák jelenléte nem zavar. A póráz nélküli kutyafuttatásra kijelölt területek mellett igény mutatkozott arra is, hogy legyen az ebek fürdetésére alkalmas vízfelület is a park területén.

Jelentős érdekcsoport a kerékpárosoké. Javaslataikból kiderült: a parkot határoló utak mentén kialakítandó, a távolsági kerékpáros forgalmat biztosító nyomvonalakon felül igény mutatkozik a parkon belüli, azon áthaladó kerékpáros közlekedés biztosítására is. Az Olof Palme sétány megszűnésével a park belső tervezett úthálózata biztosítja majd az átkerékpározást. A sportkerékpározók régóta kedvel gyakorlóterepe a Liget, világossá vált, hogy ők a jövőben is szívesen használnák az ún. komplex pályákat. Egy másik javaslat szerint a Városliget területén és a kapcsolódó úthálózaton célszerű megfelelő mennyiségű és elhelyezésű kerékpárparkoló telepítése, valamint a közösségi kerékpárrendszer bővítése mellett javasolják megvizsgálni annak lehetőségét, hogy a park területén működő, a BUBI rendszerhez kapcsolódó, gyermek-kerékpároka biztosító szolgáltatás jöjjön létre.

Számos vélemény és észrevétel érinti a közlekedés kérdéskörét. Ilyen többek között az, hogy szűnjön meg a Kós Károly sétányon áthömpölygő gépkocsiforgalom, és radikálisan csökkenjen az Állatkerti körúton is. Mindenkinek egyaránt fontos emellett a park jó megközelíthetősége, és az is, hogy a zavartalanabb parkhasználat érdekében a Dvořák sétány és a Zichy Mihály út minél inkább gyalogos sétánnyá válhasson, ami a burkolt felület csökkentésével is együtt járna. Ehhez kapcsolódóan több javaslat is megfogalmazódott például a parkon átvezető trolibuszjárat felsővezeték nélküli, csökkentett sebességű átvezetésével, illetve a járat nyomvonalának megváltoztatásával, vagy végleges megszüntetésével kapcsolatban is.

Az egyeztetéseken részletesen tárgyalt témakör volt a turistabuszok kérdése. Ahhoz, hogy az idegenforgalom kiszolgálása zavartalanul meg tudjon valósulni, optimálisan kell meghatározni a Dózsa György út felől érkező turista és „hop on – hop off2 rendszerű városnéző buszok útvonalát a park területén belül.

Egyöntetű sikert aratott a szakemberek körében az a javaslat, amely a Széchenyi Fürdőt is tápláló termálvízre építve egy ismeretterjesztő és szórakoztató célú „vizes” látványosságot képzel el a Ligetbe. Ez érdekesen és jól érhetően mutatná be a magyar termálvízkincs jelentőségét, világszerte egyedülálló voltát a parkba látogatóknak, s úgy válhatna a Városliget fontos turisztikai nevezetességévé, hogy közben aktivitást játéklehetőséget is kínálna. 

Van, amit nem lehet

Az egyeztetések során megfogalmazott felvetések egy részének megvalósítására csak korlátozottan, vagy pedig egyáltalán nem látszik lehetőség a Városligetben. Ilyenek például a különféle extrém sportokat, illetve nem rekreációs jellegű, hanem versenysportokat szolgáló új sportlétesítmények – ezeket sokan nem szívesen látnák a Ligetben, és a fejlesztési koncepció sem számol velük. Az erre vonatkozó javaslatok jó részénél így nincs mód arra, hogy azok a Városligetben valósuljanak meg. Ugyanakkor az egyébként ésszerű és fontos igényt megjelenítő javaslatok sem kerülnek a „süllyesztőbe”: ezeket az egyeztetés szervezői összesítik, lehetséges megvalósításukról pedig egyeztetést kezdenek a szomszédos kerületek önkormányzataival.

Nem építik be a tervekbe azt a felvetést sem, hogy a millenniumi földalatti vasútnak újra legyen állomása az Állatkert előtt. A pálya nyomvonalát ugyanis az 1973-as pályahosszabbításkor módosították, és az ma már nem teszi ésszerűvé egy ilyen állomás kialakítását. Különösen úgy, hogy Állatkert a jelenleg meglévő Széchenyi Fürdő megállótól is könnyen megközelíthető. A tervezők ugyanakkor azzal számolnak, hogy a Kacsóh Pongrác úti felüljáró térségében valóban létesülhet egy új állomás, amely közvetlen átszállási kapcsolatot teremtene a Hungária körúton közlekedő járatokkal. 

Mindenki választ kap

Március végéig a javaslattevő szervezetek, intézmények és közösségek az általuk felvetett javaslatok mindegyikére írásos választ kapnak. Ezt követően az összes válasz fel fog kerülni a miniszteri biztos honlapjára is. Közben a tervezők már megkezdik a befogadott javaslatok beillesztését a tervekbe, amelynek eredményét várhatóan a nyár folyamán fogják bemutatni egy nyilvános tervismertetés keretében – ide természetesen valamennyi javaslattevő ugyancsak meghívást fog kapni.